มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิ่งมงคลคีรี56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567034007
นายคมสันต์ เขียนภูเขียว 
2
567034009
นายเจริญวัย อามาตย์ 
3
567034012
นางสาวชมพู่ ศรีสุกอง 
4
567034016
นางเตือนจิต ถนอมนาม 
5
567034017
นายทนงค์ พิลาบุตร 
6
567034018
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย จักรกระโทก 
7
567034019
นายธีระพงษ์ โพธิ์พรม 
8
567034028
นางประทุมพร บุรพวง 
9
567034030
นายปัญญา ผุยคำพิ 
10
567034035
นางสาวพิมลมาศ ช่าวปรุง 
11
567034036
นายภาระฎา บุญลือ 
12
567034037
นายภิรมย์ พลจันทึก 
13
567034038
นางสาวรุ่งทิวา ทำจะดี 
14
567034039
นายรัฐการ สาโค 
15
567034041
นางละมัย ภูมิพระบุ 
16
567034044
นางวาสนา สังกะเพศ 
17
567034046
นายวีรศักดิ์ เจ๊กพู่ 
18
567034052
นางสาวสุภาวดี ยาโสภา 
19
567034053
นายสุเมธ ชาญประเสริฐ 
20
567034055
ดาบตำรวจสุรินทร์ คำสุด 
21
567034056
นางโสภา วันเทาแก้ว 
22
567034061
นางสาวอารีรัตน์ คำสิงห์ 
23
567034062
นางอุไรรัตน์ วงษ์กล้า 
24
567034063
นายเอนก ขุมดินพิทักษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................