มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมืองชัยภูมิ56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567012001
นางกัลยพัทธ์ ก้องเกียรติสิริ 
2
567012003
นางกนกอร โสรัจจ์ 
3
567012004
นายกฤชกร นุยภูเขียว 
4
567012007
นางสาวเจนจิรา อนารัตน์ 
5
567012008
นางสาวจุฬาวัลย์ สิงหรา ณ อยุธยา 
6
567012011
นางชมนาท ครองเคหา 
7
567012013
นางสาวทิพย์กมล แก้วเมืองน้อย 
8
567012014
นายธนเดช ภูมิพัฒนจิต 
9
567012016
นางสาวธาราภรณ์ แต่งพงษ์ 
10
567012017
นายธีรเสฏฐ์ เวียนโคกสูง 
11
567012025
นายปฏิวัติ ขำหมื่นไวย 
12
567012026
นายปราชญา ทันรังกา 
13
567012027
นายปรเมศวร์ ประเสริฐกุล 
14
567012031
นางสาวพัชนีย์ แก้วเมืองน้อย 
15
567012032
นายพัฒนพงศ์ สีเชียงหา 
16
567012033
นายไพชยนต์ ต่อโชติ 
17
567012035
นายภูวเนศ ทวัทรัพย์ 
18
567012037
นางสาวมะลิฉัตร หงษ์ไทย 
19
567012041
นางสาวยุพิน ปุราสะเก 
20
567012042
นางสาวรมิดา ทวีเปล่ง 
21
567012047
นางวิลาสินี แก้วปลั่ง 
22
567012051
นายวีระศักดิ์ ประคองทรัพย์ 
23
567012054
นายศุภศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 
24
567012060
นายเสกสันต์ โตชัยภูมิ 
25
567012062
นางสาวสุภาพร พิมาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมืองชัยภูมิ56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
567012063
นายอดิเรกสาร แสงวงค์ 
27
567012068
นายเอกราช ปัทมาคม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................