มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คอนสวรรค์56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567006001
นางสาวกองกูล ปลายชัยภูมิ 
2
567006004
นายไชยา ทองจำรูญ 
3
567006005
นางสาวณัฏฐนันท์ นาคคำ 
4
567006008
นายนราเทพ โสรัจจ์ 
5
567006013
นางสาวประทุมมา จันดี 
6
567006014
นางสาวปิยพร ดวงจันทร์ 
7
567006015
นายพงษ์เดช นาคคำ 
8
567006016
นายพงษ์พันธุ์ โตชัยภูมิ 
9
567006020
นางสาวระวิการณ์ สะหาย 
10
567006021
นางวนัสนันท์ เทียมชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................