มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอม.ธุรกิจ561
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
563413006
นายชลาวัฒน์ ดิเรกศรี 
2
563413026
นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์ 
3
563413033
นางสาวลัดดาวัลย์ นารถสมบูรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................