มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น อปท.561
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
563704002
นายเกรียงไกร มงคลชัย 
2
563704003
นายจักรรินทร์ ศิลอยู่ 
3
563704010
นายนิพนธ์ แพ้ชัยภูมิ 
4
563704016
นางปรียา ตาละลักษณ์ 
5
563704019
นายภูมินทร์ ประกิจ 
6
563704020
นางรศิตา ผุดผาด 
7
563704023
นายวินัย สุโพธิ์อามาตย์ 
8
563704025
นายสงกรานต์ ผลานิสงค์ 
9
563704029
นายสาคร สิงห์โคตร 
10
563704031
นายสุเทพ ผลกุศล 
11
563704035
นายอนุวัตร ชมภูผิว 
12
563704036
นางประนอม วงค์อำมาตร 
13
563704037
นางสาวอุบลวรรณ โพธารินทร์ 
14
563704042
นายศุภรัตน์ แซ่ตู 
15
563704043
นายสันติสุข ฐานสมบูรณ์ 
16
563704054
นายนิคม อบมาลี 
17
563704065
นายพิษณุ ราชธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................