มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ นิติ.561
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
563500007
นายบุญฤทธิ์ จอมศรีกระยอม 
2
563500012
นายละพิน ศรีนูเดช 
3
563500013
นางสาววิริยา วงศ์ใหญ่ 
4
563500018
นางสาวสุกัญญา ถนอมสัตย์ 
5
563500023
จ่าสิบตำรวจพนาเวศ กุลอุปฮาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................