มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คอม.ศึกษา561
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
563133002
นายกฤษณ์ มะลิกุล 
2
563133003
นางสาวกัลยา แสงศรี 
3
563133004
นางสาวกาญจนา ไฝชัยภูมิ 
4
563133008
นางสาวชนม์ฐิกานต์ ธงภักดิ์ 
5
563133016
นางสาวนุชจรีย์ คำโมรี 
6
563133017
นางสาวเบญญาภา ผลไธสง 
7
563133018
นางสาวประภาพรรณ นิยมนา 
8
563133019
นายปารเมธ กลมเกลียว 
9
563133025
นางสาววายุพิณ มาหามแห 
10
563133028
นางสาวสุกานดา เพียภูเขียว 
11
563133030
นางสาวอรนุช บุตรศรีภูมิ 
12
563133032
นางสาวปวีณา นาคสุวรรณ 
13
563133033
นายภัสสร สังแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................