มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย561
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
563158002
นายจักรกฤษณ์ จรรยา 
2
563158003
นางสาวชไมพร ธงภักดิ์ 
3
563158004
นางชุลีกร ขจรภพ 
4
563158005
นางสาวทัศนีย์ เทาธุรี 
5
563158006
นางสาวน้ำทิพย์ กัณหาเขียว 
6
563158007
นางสาวน้ำฝน อยู่เย็น 
7
563158008
นางสาวนุชฎา วงษ์เจริญ 
8
563158009
นางสาวเนตรทราย พ่วงฉิม 
9
563158010
นางบังอร พงษ์สระพัง 
10
563158014
นางสาวพรพิมล ธรรมเพ็ชร 
11
563158016
จ่าสิบเอกหญิงพัชรี สีนอก 
12
563158019
นางสาวมะณีดา หงษ์สระแก้ว 
13
563158020
นางมัติกา งามวงศ์ 
14
563158022
นางสาวลักษิกา บำรุง 
15
563158023
นางสาววิภาดา ศิริรักษ์ 
16
563158025
นางสาวศุภานันท์ หาญปราบ 
17
563158026
นางสาวสมฤทัย ลาน้ำคำ 
18
563158027
นางสาวสายชล อุ่นคำ 
19
563158028
นางสิริพร สอางชัย 
20
563158029
นางสาวสุกัญญา หอมจู 
21
563158030
นางสาวสุดารัตน์ มีสวัสดิ์ 
22
563158032
นางสาวสุภาพร กรึงพุทรา 
23
563158034
นางสาวอภิญญารัตน์ พงษ์สุวรรณ 
24
563158035
นางสาวอ้อมใจ ทาทอง 
25
563158036
นางสาวอัมพร อั้นนอก 
26
563158038
นางสาววรางคณา สังศาลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................