มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ Eng1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
563121003
นางสาวจันทิมา ประเสริฐกุล 
2
563121010
นางพัชรา ไชโย 
3
563121012
นางสาวมัชชิมาพันธ์ หัตจุมพล 
4
563121019
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา สิงห์ทอง 
5
563121023
นางสาวอจิรญาภรณ์ บัวอาจ 
6
563121025
นางสาวอรธิวา ค้าสุวรรณ 
7
563121026
นางอุไรวรรณ ผดุงโชค 
8
563121032
นางสบงกช ปิ่นภัคพูลลดา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................