มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนสื่อ561
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560169001
นายพิพัฒน์ พรมพวง 
2
560169002
นายไพจิตร วิวัฒนพงษ์ 
3
560169003
นายภาณุพันธุ์ อาสายุทธ 
4
560169004
นายสวพล ภิรมย์กิจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................