มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยศท
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560351001
นางสาวงามปาน สุขสำราญ 
2
560351002
นางสาวจิตติมา มีศรี 
3
560351003
นายทศพล สุขสำราญ 
4
560351004
นางมานิตา ตันพาณิชย์ 
5
560351006
นายสมเกียรติ วอศิริ 
6
560351007
นายอนุชา มณีรุ่ง 
7
560351009
นางสาวกัณทิมา โพธิ์ศรี 
8
560351010
นางสาวทัศนีย์ ดวงชาทม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................