มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร561
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560168001
นางสาวกฤษณา วงษ์ชาลี 
2
560168002
นายอรัญ ศรีจูมพล 
3
560168003
นายจอมทัพมหาเทพ ศรีจันทร์ 
4
560168004
นางสาวจันแรม ชาวกระมุด 
5
560168007
จ่าสิบโทดุสิต ชัยพรม 
6
560168008
นายธีรยุทธ ชินรัตน์ 
7
560168009
นางสาวนิตยา พันธ์ยาง 
8
560168011
นางสาวนวรัตน์ รักษ์มณี 
9
560168012
นางสาววัสมล ศรีวิบูลย์ 
10
560168013
นายวิสัณห์ สุระเสน 
11
560168014
นางสาวกัลย์วีร์ พรหมเฮียง 
12
560168015
นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์ 
13
560168016
นางสาวอัจฉรา งอกลาภ 
14
560168017
นางสาววีรยา ศรีกุดเลาะ 
15
560168018
นางสาวศิรินันท์ อินกกผึ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................