มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร562
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560168101
นายธิติศักดิ์ จิรวงศ์วิชญ์ 
2
560168102
นางสาวจารุวรรณ ครองสำราญ 
3
560168103
นายชายทิพย์ หอมวงษ์ 
4
560168104
นางณัษฎาพร อาจสารมนต์ 
5
560168105
นางสาวทิพวรรณ ฐานหมั่น 
6
560168106
นายธีระวัฒน์ เหิมสารจอด 
7
560168107
นางสาวนิตยา พันธ์ทอง 
8
560168108
นางสาวรุ่งดาว รอบรู้ 
9
560168109
นางสาวศิริลักษณ์ ยงขามป้อม 
10
560168110
นางสาวสุภาพร ฟองมี 
11
560168111
นางสาวสุภาภรณ์ แสนตระกูล 
12
560168112
นางสาวอพิศรา โชคบัณฑิต 
13
560168113
ว่าที่ร้อยตรีอาคม พงษ์จำนงค์ 
14
560168114
นางสาวเอกพร สมภา 
15
560168115
นางสาวไพรินทร์ วรรณจิรานุวัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................