มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร563
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560168201
นางกนกทิพย์ นามเข็ม 
2
560168202
นางสาวนิภาพร เจนจิตร 
3
560168203
นางสาววราภร วงษ์กลม 
4
560168204
นายอภิชาติ ดวงโภคา 
5
560168205
นางสาวสุภาพร มีอุตส่าห์ 
6
560168206
นางสาวอ้อมดาว ลอยเมืองกลาง 
7
560168207
นางสาวลัดดาวัลย์ ฦาชา 
8
560168208
นางสาวอัชวรรณ คาตา 
9
560168209
นางสาวสุกานดา เคนเหลื่อม 
10
560168210
นางสาวสุนิสา ทัพโคกสูง 
11
560168214
นายศรศักดิ์ ชาวสำราญ 
12
560168215
นางนาตยา แสงวิจิตร 
13
560168216
นางอรสา บุญโยธา 
14
560168217
นางนันทิดา ประกอบผล 
15
560168218
นางศิริพร นวลงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................