มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร564
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560168301
นางสาวกนกรัตน์ วรรณพงศ์ 
2
560168302
นางสาวจันทร์ทิพย์ นามแดง 
3
560168303
นางสาวชลธิชา สมิงชัย 
4
560168304
นางสาวดวงใจ เหลืองเพิ่มพูล 
5
560168305
นางสาวนงค์ลักษณ์ วิชาจารย์ 
6
560168306
นางสาวนาฏศิลักษณ์ เทียนชัย 
7
560168307
นางสาวบุษรา คงชัยภูมิ 
8
560168308
นางประดับพร จิวหลง 
9
560168309
นางสาวปวันรัตน์ นิจกรรม 
10
560168310
นางสาวพนาลักษณ์ ใหญ่สาร 
11
560168312
นางพรทิพย์ เจริญใจ 
12
560168313
นางสาวภริดา ตาชัยภูมิ 
13
560168314
นางสาวมณียา โพธิ์นอก 
14
560168315
นายวันเฉลิม หารสูงเนิน 
15
560168316
นายวิวัฒน์ชัย รักหินลาด 
16
560168317
นายสมโภชน์ กองโคตร 
17
560168318
นายสุรเชษฐ์ ตั้งสกุล 
18
560168319
นางสาวอรเกษม ศรีเวียง 
19
560168320
นางสาวอัจฉรา ประดับวงษ์ 
20
560168321
นางสาวน้ำเพชร กำลังฤทธิ์ 
21
560168322
นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด 
22
560168323
นางสาวอังคณา ชัยเนตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................