มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร564
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560168301
นางสาวกนกรัตน์ วรรณพงศ์ 
2
560168302
นางสาวจันทร์ทิพย์ นามแดง 
3
560168303
นางสาวชลธิชา สมิงชัย 
4
560168306
นางสาวนาฏศิลักษณ์ เทียนชัย 
5
560168307
นางสาวบุษรา คงชัยภูมิ 
6
560168308
นางประดับพร จิวหลง 
7
560168309
นางสาวปวันรัตน์ นิจกรรม 
8
560168310
นางสาวพนาลักษณ์ ใหญ่สาร 
9
560168314
นางสาวมณียา โพธิ์นอก 
10
560168315
นายวันเฉลิม หารสูงเนิน 
11
560168317
นายสมโภชน์ กองโคตร 
12
560168318
นายสุรเชษฐ์ ตั้งสกุล 
13
560168320
นางสาวอัจฉรา ประดับวงษ์ 
14
560168321
นางสาวน้ำเพชร กำลังฤทธิ์ 
15
560168322
นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด 
16
560168323
นางสาวอังคณา ชัยเนตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................