มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ561
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560164001
นางสาวจันทร์จิรา ศรีนอก 
2
560164002
นางสาวชนิกา บรรจงปรุ 
3
560164003
นางสาวชุติกาญจน์ ปกติ 
4
560164005
นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว 
5
560164007
นางปิยนันท์ กันฟัน 
6
560164008
นางมัลลิกา จุพิมาย 
7
560164009
นายมานะ แม่เขียว 
8
560164010
นางสาวลำดวน ลันดา 
9
560164011
นายวรวุฒิ ชาติศรี 
10
560164012
นายวัชรินทร์ ไมตรีแพน 
11
560164013
นายวิทยา น้อยสุวรรณ 
12
560164014
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม 
13
560164015
นางสุรีรัตน์ มั่นเกตุ 
14
560164017
นายอรรถพล สะเกตรัมย์ 
15
560164018
นางสาวอมรพรรณ พานนนท์ 
16
560164019
นายอุทัย คณาโจทย์ 
17
560164020
นายมีศักดิ์ อะโน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................