มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ562
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560164101
นางสาวกนกวรรณ สิงพร 
2
560164102
นางสาวกัลยาณี ศรีวงษ์ชัย 
3
560164103
นางสาวกาญจนวรรณ ฐิติชูสกุล 
4
560164106
นายฐิติพงค์ สังเงิน 
5
560164107
นางธนิดา รัตนกิจธนกุล 
6
560164110
นายพรพิชัย สิงหาท้าว 
7
560164111
นายพัสนัย กันงาม 
8
560164112
นายพิศิษฐ์ ดีแซง 
9
560164113
นายเลิศชาย รัตนกิจธนกุล 
10
560164114
นายวิชาญ แสนลือชา 
11
560164115
นางสาวศิรินธร กุลนาค 
12
560164116
นางสาวสมปอง จิตรนอก 
13
560164117
นางสาวสุพัตรา ไชยสงค์ 
14
560164119
นางสาวอโนทัย สุฤทธิ์ 
15
560164120
นายอภิสิทธิ์ ชำนาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................