มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ563
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560164201
นางภัทราพร ชูหนองทอน 
2
560164202
นายพชรดนัย มนชะอุ่ม 
3
560164203
นางจันทร์เพ็ญ มนชะอุ่ม 
4
560164204
นายอนุ บินนอก 
5
560164206
นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง 
6
560164208
นางนิภาพร ทองพันธ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................