มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ564
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560164301
นางอัษฎาพร แนวคำดี 
2
560164303
นายวรรณะ อ่อนสีไพ 
3
560164304
นายธนัท เวียงเหล็ก 
4
560164306
นางเกศราพร ยาตาแสง 
5
560164307
นายกิตติพงษ์ แสนเภา 
6
560164308
นางโชติวรรณา แว่นแก้ว 
7
560164311
นายปรัชญา ยาตาแสง 
8
560164312
นางสาวปานทิพย์ วาทโย 
9
560164313
นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................