มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ566
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560164502
นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม 
2
560164503
นางสาวนฤมล สีหานาม 
3
560164506
นายพนมศิลป์ ศรีพุทธา 
4
560164508
นางมนัสนันท์ ศรีพุทธา 
5
560164509
นายวัชรพงษ์ สำราญรมย์ 
6
560164510
นางวิไลรัตน์ ผุโคตร 
7
560164511
นางสาวพันธ์ธิชา พุทธา 
8
560164512
นางสาวฉันทนา ศรีสมเกียรติ 
9
560164514
นายนพพร โพสุวัน 
10
560164515
นางสาวรุ่งทิวา ประทุมมาลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................