มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโน573
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560169102
นายรชานนท์ คุ้มโนนชัย 
2
560169106
นายทินภัทร เทียมฤทธิ์ 
3
560169107
นายยุทธนา มีนาเสียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................