มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย561
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560167003
นางสาวจารุณี ศรีกันหา 
2
560167005
นางสาวเมียววดี ภูมิภักดี 
3
560167006
นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์ 
4
560167007
นายสุขสันต์ หงษ์โพธิ์ 
5
560167009
นางสาวหทัยรัศมิ์ วงศ์ชารี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................