มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย561
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560167001
นางกมลพรรณ นนทะเสน 
2
560167002
นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร 
3
560167003
นางสาวจารุณี ศรีกันหา 
4
560167004
นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์ 
5
560167005
นางสาวเมียววดี ภูมิภักดี 
6
560167006
นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์ 
7
560167007
นายสุขสันต์ หงษ์โพธิ์ 
8
560167008
นางสาวสุนิสา บุดดาเวียง 
9
560167009
นางสาวหทัยรัศมิ์ วงศ์ชารี 
10
560167010
นางสาวยุพิน ต่อโชติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................