มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปม561
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560702001
นางสาวณฐมน ฐิติชญานัน 
2
560702004
นางชลิตา สนิทไทย 
3
560702008
นางสาวธัญญาภัค เผ่าชัย 
4
560702013
นายสมสรร สนิทไทย 
5
560702017
นายอนันต์ แสนป้อง 
6
560702018
นายอมรพันธุ์ เปล่งงูเหลือม 
7
560702020
นายสมคิด ภูศักดิ์ 
8
560702023
ร้อยตำรวจโทธีร์ เพิกชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................