มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ.อ.พ561
ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
560170001
พระมหากายสิทธิ์ เคลื่อนแก้ว 
2
560170002
นางสาวจิโรบล มนตรี 
3
560170003
นายณัฐธชัย ดำรงพันธ์ 
4
560170004
นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น 
5
560170005
นายไผทเทพ ถาวรชาติ 
6
560170006
นายธีรภัฏ เพิ่มไกรศรี 
7
560170007
นายพิชิตชัย แพ่งศรีสาร 
8
560170008
นายเพชร เหมือนพันธุ์ 
9
560170009
นายรุ่งฤทธิ์ เหล่าฤทธิ์ 
10
560170010
นายวรงค์กรณ์ สมศรี 
11
560170011
นายสราวุฒิ กุลแดง 
12
560170012
นายสัญญา จันทรอด 
13
560170013
นายสุดตา วงศ์นรา 
14
560170015
นายอิสระพงศ์ ถนัดค้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................