มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571602101
นายกฤษณะ ศรีวงศ์ 
2
571602102
นายจักรพันธ์ อินทะปัน 
3
571602103
นายชิตพงษ์ ตราชู 
4
571602104
นายณัฐวุฒิ ฦๅปัญญา 
5
571602106
นายถิรวิทย์ สิงห์บัณฑิต 
6
571602107
นายนราธิป สิงห์ทอง 
7
571602108
นางสาวกนกกาญจน์ เมิดจันทึก 
8
571602109
นางสาวพรรณิภา อรัญใส 
9
571602112
นางสาววรัญญา โสภางค์ 
10
571602114
นายสุชน จะชาลี 
11
571602115
นางสาวเสาวณีย์ แก้วสีทัด 
12
571602117
นายบุญดารา ฮุย 
13
571602118
นายวรรณนา เสียน 
14
571602119
นายณัฐพงษ์ สุดสะอาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................