มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571101102
นายเจนณรงค์ ปั้นจอม 
2
571101103
นายฐานันดร เก่งกว่าสิงห์ 
3
571101104
นายธวัชชัย เพลียขุนทด 
4
571101105
นางสาวนทีกานต์ โมมขุนทด 
5
571101106
นางสาวปณิฌา ศรีแก้ว 
6
571101109
นายสุทธิชัย พงษ์สระพัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................