มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571102114
นายพงศ์ศิริ ฝาชัยภูมิ 
2
571102119
นายศักดิ์สิทธิ์ ฉลองขวัญ 
3
571102125
นายอนุพงศ์ ทับชา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................