มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571102101
นายกิตติศักดิ์ ต้นจันดี 
2
571102104
นางสาวจุฑามาศ ชัยสุวรรณ 
3
571102105
นางสาวจุฬารัตน์ ลาสา 
4
571102107
นายธนพล อาจประจักษ์ 
5
571102109
นายนราศักดิ์ ฝาชัยภูมิ 
6
571102112
นายปกป้อง อาจกมล 
7
571102113
นางสาวปัญญาภรณ์ กล้าสนาม 
8
571102114
นายพงศ์ศิริ ฝาชัยภูมิ 
9
571102115
นายภาคภูมิ สุรธนะสกุล 
10
571102116
นายยงยุทธ จันนอก 
11
571102119
นายศักดิ์สิทธิ์ ฉลองขวัญ 
12
571102120
นายศิรินพราช เมาลิชาติ 
13
571102125
นายอนุพงศ์ ทับชา 
14
571102128
นายอัมพุ คบสหาย 
15
571102129
นายวิรัตน์ พลแสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................