มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571103101
นางสาวกมลรตน พงษ์ศิลา 
2
571103102
นางสาวกัญญารัตน์ ทอนสูงเนิน 
3
571103103
นางสาวกานต์ภิรมย์ เคล้าโนนคร้อ 
4
571103105
นางสาวจิราวรรณ แสงฤทธิ์ 
5
571103106
นางสาวเจนจิรา ทิพรัตน์ 
6
571103107
นางสาวชลดา ตากิ่มนอก 
7
571103108
นางสาวชุติมาพร ปั่นหอม 
8
571103113
นายนาชิม กำเนิดบง 
9
571103116
นางสาวนุสบา แขมภูเขียว 
10
571103117
นางสาวบุษบากร แสงเทพ 
11
571103118
นางสาวปัทมา ชะนะเพีย 
12
571103120
นางสาวพรประภา บุตรดีวงษ์ 
13
571103121
นางสาวพิจิตรา ภูนากาย 
14
571103123
นางสาวไพลิน ไชยนอก 
15
571103124
นางสาวเมวียา นราพล 
16
571103128
นางสาวศศิลดา โสชนะ 
17
571103129
นางสาวศิรินทรา กุลศรี 
18
571103130
นางสาวศิรินภา วิจบ 
19
571103131
นางสาวศิริพร พงษ์สุพรรณ์ 
20
571103132
นางสาวศิโรรัตน์ บุญสมศรี 
21
571103133
นางสาวสิทธิพร สุธรรม 
22
571103134
นางสาวสุกัญญา ค้ำภูเขียว 
23
571103135
นางสาวสุณิสา ดือขุนทด 
24
571103137
นางสาวสุพัตรา แฝงฤทธิ์ 
25
571103138
นางสาวสุภาวดี หีดขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
571103141
นายอนุชิต เพ็งด้วง 
27
571103143
นางสาวอริสา ศรีศักดิ์นอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................