มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571103202
นางสาวกาญจนภัทร ศรียาภัย 
2
571103203
นางสาวขนิษฐา ภูจำนงค์ 
3
571103204
นางสาวจิราณี เท่าบุรี 
4
571103205
นางสาวเจนจิรา คุ้มไข่น้ำ 
5
571103206
นางสาวชรินรัตน์ แรงโนนแดง 
6
571103207
นางสาวช่อผกา แดงนกขุ้ม 
7
571103208
นายเซฟติพงษ์ จันปาน 
8
571103209
นางสาวณัฐฐา นำภา 
9
571103210
นายทรงสุบรรณ พรมสุรินทร์ 
10
571103211
นางสาวธิติมา หลอดคำ 
11
571103213
นางสาวน้ำฝน มนต์ชัยภูมิ 
12
571103214
นางสาวนุชจรี เหล่านนสี 
13
571103216
นายบัญชา คำรัตน์ 
14
571103217
นางสาวปัญญารัตน์ ประกอบผล 
15
571103218
นางสาวปัทมา โสดาดง 
16
571103219
นางสาวพนิดา สบายจิตต์ 
17
571103222
นางสาวแพรวพรรณ เมืองนาค 
18
571103223
นางสาวภัทราพร พีภูเขียว 
19
571103224
นางสาวโยธกา โคตรภูเขียว 
20
571103225
นางสาวลัดดา เพาะชาลี 
21
571103226
นางสาววราภรณ์ จันเขียด 
22
571103227
นางสาวศศิธร สีมาวงษ์ 
23
571103228
นางสาวศิยากรณ์ ทองดี 
24
571103229
นางสาวศิรินภา พรมเดื่อ 
25
571103230
นางสาวศิริพร คงขาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
571103231
นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติชัยภูมิ 
27
571103232
นายสิทธิพงษ์ พันธ์งาม 
28
571103233
นายสิริวัฒน์ ถนอมแนว 
29
571103234
นางสาวสุจิตรา เหง้าประสิทธิ์ 
30
571103236
นางสาวสุพัตรา ปั่นกา 
31
571103237
นางสาวสุภัสสรา เชี่ยวนาวิน 
32
571103238
นางสาวสุภิสรา ศิริใหญ่ 
33
571103239
นางสาวสุวิชา ไลไธสง 
34
571103240
นางสาวอนุชศรา ทองหล่า 
35
571103241
นางสาวอนุษา ปะนันโต 
36
571103242
นางสาวอรัญญา คลังระหัด 
37
571103243
นางสาวอาริญา บึงอ้อ 
38
571103244
จ่าสิบเอกหญิงอิงอร พาระแพน 
39
571103246
นางสาวธัญลักษณ์ ผางเวทย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................