มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571401102
นายกัษณะ ขวัญมงคล 
2
571401103
นางสาวเกวลี สู่หนองบัว 
3
571401104
นางสาวคณาลักษณ์ คุณพฤกษา 
4
571401105
นางสาวจุฑาทิพย์ กองจันทร์ 
5
571401106
นางสาวจุไรวรรณ มบขุนทด 
6
571401107
นายเจษฎา อ้อชัยภูมิ 
7
571401108
นางสาวชฎาพร มีระหัน 
8
571401110
นางสาวชลธิชา อ่อนแช่ม 
9
571401111
นายณัฐพงษ์ น้อยใย 
10
571401112
นางสาวณิชกานต์ แจ้งนคร 
11
571401115
นางสาวทิพวรรณ แฝงสวรรค์ 
12
571401117
นางสาวนัฐริกา เหล็กเจริญ 
13
571401118
นางสาวปรางค์ทิพย์ หนชัย 
14
571401119
นางสาวพนิดา บรรภาษี 
15
571401120
นางสาวพรพิมล แสงมีสี 
16
571401125
นายลิขิต ฐานวิเศษ 
17
571401126
นายวรวุฒิ แดนละลม 
18
571401127
นางสาววัชรี เพชรกระโทก 
19
571401129
นางสาววาสนา แคล้วสูงเนิน 
20
571401130
นางสาวศศิมา โคนชัยภูมิ 
21
571401131
นางสาวศิริมาศ ปัดทุม 
22
571401133
นางสาวสุดาพร เลิศนามน 
23
571401135
นางสาวสุรีย์นุช ยุระรัช 
24
571401136
นางสาวอนุสรา พุทธโค 
25
571401137
นางสาวอมรรัตน์ มีชัย 
26
571401138
นางสาวอารีรัตน์ นิยมนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................