มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571401104
นางสาวคณาลักษณ์ คุณพฤกษา 
2
571401112
นางสาวณิชกานต์ แจ้งนคร 
3
571401126
นายวรวุฒิ แดนละลม 
4
571401137
นางสาวอมรรัตน์ มีชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................