มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571401202
นายกิติกร ประเสริฐชัย 
2
571401203
นางสาวขนิษฐา ศิริกัลยา 
3
571401205
นางสาวจินดาพร เสนามาตย์ 
4
571401206
นางสาวเจนจิรา หอมดวง 
5
571401209
นางสาวชรินรัตน์ แดงสุวรรณ์ 
6
571401211
นางสาวณัฐริกา สุขสาย 
7
571401213
นางสาวดารัตน์ อุดมพืช 
8
571401214
นายทักษกร ทิพย์สุนา 
9
571401218
นายปัรณวัฒน์ หินันท์ชัย 
10
571401219
นางสาวพรพิมล พรโสภณ 
11
571401220
นายพันธ์กร ปังศรี 
12
571401222
นายเมธาวี ปิตตะพันธ์ 
13
571401225
นางสาววนิดา ลาเกิด 
14
571401227
นางสาววาสนา คุ้มวงษ์ 
15
571401229
นางสาวศิรินาถ สินทร 
16
571401230
นางสาวศิริอร เพิ่มสนาม 
17
571401232
นายสุภกร วงษ์แสง 
18
571401233
นางสาวสุภาพร เพียมะลัง 
19
571401235
นายอภิชาติ มีนาเสียว 
20
571401236
นางสาวอารียา อาจฤทธิ์ 
21
571401237
นางสาวอาลีญา อาจฤทธิ์ 
22
571401239
นางสาวญาสุมินทร์ ชุ่มนาเสียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................