มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571401203
นางสาวขนิษฐา ศิริกัลยา 
2
571401209
นางสาวชรินรัตน์ แดงสุวรรณ์ 
3
571401222
นายเมธาวี ปิตตะพันธ์ 
4
571401235
นายอภิชาติ มีนาเสียว 
5
571401238
นางสาวเอมิกา นิยมพงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................