มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571402101
นางสาวกชกร กาลเขว้า 
2
571402104
นางสาวจริญญา งอกชัยภูมิ 
3
571402105
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภาวรรณา 
4
571402107
นางสาวฐิติมา พรมราช 
5
571402108
นางสาวณัฐกมล อุดมทรัพย์ 
6
571402109
นางสาวกรวรรณ ฤทธิ์จรูญ 
7
571402113
นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจเสงี่ยม 
8
571402116
นางสาวภัทรวดี ปราบคะเชน 
9
571402120
นางสาวรินดา รมย์ไธสง 
10
571402121
นางสาวรุ่งนิรันดร์ จันฑเฆ่ 
11
571402122
นางสาววรัชญา นามบุญมา 
12
571402127
นางสาวสศินา บุญขุนทด 
13
571402128
นางสาวสุกัญญา เลื่อยไธสง 
14
571402130
นางสาวสุพรรณี กองเลิศ 
15
571402131
นางสาวสุพัตรา โกสุมภ์ 
16
571402132
นางสาวสุรีรัตน์ ชนะภู 
17
571402133
นายหฤษฎ์ แสนชั่ง 
18
571402134
นางสาวอภิญญา งอกชัยภูมิ 
19
571402135
นางสาวอรอนงค์ มิตรสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................