มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571402201
นางสาวกชกร ประเสริฐกุล 
2
571402203
นางสาวจณิสตา ภาษี 
3
571402204
นายจารุพงศ์ หนาจัตุรัส 
4
571402205
นางสาวฉัฐปภัฒษ์ แฝงชัยภูมิ 
5
571402207
นางสาวฑิมพิกา มาหามแห 
6
571402210
นายนัฐวุฒิ สีมาวงษ์ 
7
571402215
นางสาวไพจิตรา มาลาหอม 
8
571402216
นางสาวมยุรภัทร์ นามบรรดิษฐ์ 
9
571402217
นางสาวมัณฑณา หอมขุนทด 
10
571402218
นางสาวรัตติกา ผมน้อย 
11
571402219
นางสาวรัตนา เฉลียวชาติ 
12
571402220
นางสาวรุ่งตะวัน พลนะวุฒิ 
13
571402221
นางสาวรุ่งรัศมี ลาดนาเลา 
14
571402222
นางสาววริษฐา ดาหนองเป็ด 
15
571402223
นางสาววันวิสาข์ ปินตา 
16
571402227
นางสาวสุกฤตา จากนอก 
17
571402231
นางสาวสุพรรษา ฝาชัยภูมิ 
18
571402233
นางสาวเสาวรส เทศนะ 
19
571402236
นางสาวอัจฉรา กราบขุนทด 
20
571402237
นางสาวณัฏฐณิชา อาจหาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................