มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571403102
นางสาวคุณากร ภูศรีฤทธิ์ 
2
571403103
นายจักรวาลย์ มาตย์นอก 
3
571403104
นายจิรายุส หวลชัยภูมิ 
4
571403105
นายเดชดนัย หนกระโทก 
5
571403106
นายเตชิตพนณ์ วงศ์คำจันทร์ 
6
571403107
นางสาวธนภรณ์ ศรีภิรมย์ 
7
571403108
นางสาวนราทิพย์ แพงน้อย 
8
571403109
นายบัณฑิต หล่มแสง 
9
571403110
นายประภาส คำมี 
10
571403111
นางสาวปัทมาพร ทองทิพย์ 
11
571403114
นายภัชรพงษ์ วัชรมณเฑียร 
12
571403115
นางสาวภารดี ดังชัยภูมิ 
13
571403116
นางสาวมลิสา คำศรี 
14
571403119
นางสาววิไลลักษณ์ ขาลนอก 
15
571403120
นางสาวศศิธร หงษ์เวหา 
16
571403122
นายสิทธิชัย แจ้งไพร 
17
571403123
นางสาวสุธาสินี ศิลาดี 
18
571403124
นางสาวอวิกา วิเศษภักดี 
19
571403125
นางสาวทวินัน แสนธิสาร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................