มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571301201
นายกฤษณะ ฤทธิทิศ 
2
571301202
นางสาวกานดามณี ช่วยนา 
3
571301203
นายจตุพร สีสอน 
4
571301204
นางสาวจิราวรรณ วงษ์คำ 
5
571301206
นายชัยวัฒน์ สีทอง 
6
571301208
นายณัฐพล หงษ์พิพิธ 
7
571301209
นางสาวดวงกมล แววตะคุ 
8
571301210
นายนครินทร์ คงชัย 
9
571301211
นายนวเทพ นาอุดม 
10
571301213
นางสาวปนัดดา ราเสน 
11
571301214
นายพงศกร จันทร์นวล 
12
571301215
นายพงษ์อิศรา แซ่ลี้ 
13
571301216
นายภาณุพงศ์ ยิ้มศิริ 
14
571301217
นางสาวธัญญรัตน์ แพงสา 
15
571301218
นางสาวมุกดาพรรณ แรงโนนแดง 
16
571301219
นางสาวรัตนาภรณ์ พันธุมาลา 
17
571301220
นายวรรณกฤษ นิยมนา 
18
571301221
นายวรินทร เพ็ชรเขียว 
19
571301223
นางสาววารุณี มุ่งยอดกลาง 
20
571301226
นางสาวสมใจ โบสถ์นอก 
21
571301227
นางสาวสุจิตรา ดวงชัย 
22
571301228
นายสุทธิศักดิ์ ฟักเขียว 
23
571301229
นายสุรพงษ์ โคตรอาสา 
24
571301230
นางสาวสุวนันท์ ครอบบัวบาน 
25
571301231
นางสาวอนุชตรา อุปชิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
571301232
นางสาวอรทัย พรมกัน 
27
571301234
นายอิศเรศ คำพร 
28
571301235
นางสาวกัลยรักษ์ ซอนดอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................