มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571301302
นายเกียรติศักดิ์ ชำนิยา 
2
571301304
นางสาวจีราภรณ์ สาธิสุข 
3
571301305
นางสาวชมภูนุท ชอบสระกลาง 
4
571301306
นายภูวิสร์ ดำรงชาติ 
5
571301309
นายถนอมพงษ์ ฐานเจริญ 
6
571301312
นายเนรมิตร คลังชำนาญ 
7
571301314
นายพงศ์ธร มนขุนทด 
8
571301316
นายภานุพงศ์ สมกำพี้ 
9
571301317
นางสาวมันทนา พลายสันเทียะ 
10
571301318
นางสาวรังษี สาทพลกรัง 
11
571301320
นางสาววรรณภา ช่างเกวียน 
12
571301321
นายวรุฒิ เทพภูเขียว 
13
571301322
นายวัชรพงษ์ โชคเหมาะ 
14
571301324
นางสาวศันสนีย์ พิมสิม 
15
571301325
นางสาวศุภลักษณ์ ลาดนอก 
16
571301326
นางสาวสิรินดา เกลื่อนกลางดอน 
17
571301328
นายธนวัฒน์ พรมเพียง 
18
571301330
นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยประคอง 
19
571301331
นายอนุชาติ ภาชา 
20
571301332
นางสาวอรัญญา หาญชัย 
21
571301333
นางสาวอัญชลี ประเสริฐแท่น 
22
571301335
นางสาวสุธิดา สวงโท 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................