มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571304102
นายเกียรติศักดิ์ อินสูงเนิน 
2
571304104
นางสาวเปรมฤทัย สุดใจ 
3
571304105
นางสาวยุวดี มั่งมี 
4
571304106
นางสาวเยาวมาลย์ เขียวหวาน 
5
571304108
นายวัชรวิทย์ การนอก 
6
571304111
นางสาวสุดารัตน์ ศรีโอมสกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................