มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
574600001
นางสาวกรรณิกา มะณี 
2
574600002
นางสาวกิตติพร ฝ่ายไธสง 
3
574600005
นายโกวิท พูนหนองแวง 
4
574600006
นางสาวขนิษฐา สัตบุตร 
5
574600007
นางสาวจันทิมา หาญประโคน 
6
574600008
นางสาวจารุวรรณ เลิศศรี 
7
574600009
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี 
8
574600010
นางสาวจุฑารัตน์ บุตรพรม 
9
574600011
นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือเขื่อนเพชร 
10
574600012
นางสาวเจนจิรา ไชยโชติ 
11
574600013
นางสาวชนัญธิดา แก่นท้าว 
12
574600014
นางสาวชนิดาพร ฉายแม้น 
13
574600015
นางสาวชลธิชา แก้วกุ่ม 
14
574600016
นางสาวณัฐกฤตา พันธุ์เพชร 
15
574600017
นางสาวณัฐริตรา มาชำนิ 
16
574600018
นางสาวณัฐสุดา ถนอมชีพ 
17
574600019
นายเติมศักดิ์ ครอบบัวบาน 
18
574600020
นางสาวทิพวรรณ สีหามาตย์ 
19
574600021
นางสาวทิวาพร คลายทุกข์ 
20
574600022
นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธิวรรณา 
21
574600023
นางสาวนภาพร พุทไธสง 
22
574600024
นายนราธิป อ่อนพิมพ์ 
23
574600025
นางสาวนฤมล พุทไธสง 
24
574600027
นางสาวน้ำทิพย์ เทพทัย 
25
574600028
นางสาวน้ำทิพย์ โพธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
574600029
นางสาวนิภาพร กอสุระ 
27
574600030
นางสาวนุชจรี ลือทองจันทร์ 
28
574600031
นางสาวเบญจมาภรณ์ ลับโกษา 
29
574600032
นางสาวเบญญาภา แสนบรรเจิดสุข 
30
574600033
นางสาวปภัสรา ยอดแสน 
31
574600034
นางสาวประภัสสร งิมขุนทด 
32
574600035
นางสาวปรียาภรณ์ เยาวนารถ 
33
574600036
นางสาวปัญญา ไชยแสง 
34
574600037
นางสาวปัฐมาภรณ์ มรกต 
35
574600038
นางสาวปาริฉัตร ยับสันเทียะ 
36
574600039
นางสาวปิยะนุช นาอุดม 
37
574600040
นายพงษ์ศิริ อารีย์วงษ์ 
38
574600041
นางสาวพรวิภา ขจรนาม 
39
574600042
นางสาวพัชรา นรบิน 
40
574600043
นางสาวพัชรี บุตรเรียง 
41
574600044
นางสาวพินทุสร ไชยสงค์ 
42
574600045
นายพิพัฒน์ โคตรประทุม 
43
574600047
นางสาวแพรวพรรณ แก้วพิลา 
44
574600048
นางสาวมณีรัตน์ อารยะศิลปธร 
45
574600049
นางสาวเมธาวี ทันไธสง 
46
574600050
นางสาวยุวนา เพื่อนสงคราม 
47
574600051
นางสาวรัตติยา แผลงสาตรา 
48
574600052
นางสาววชิราภรณ์ ล้นเหลือ 
49
574600054
นางสาววนัสนันท์ ป้องขันธ์ 
50
574600057
นางสาวศิริพร สมจิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
574600058
นางสาวศิริรัตน์ หินคำ 
52
574600059
นายสกล โคตรสมบัติ 
53
574600060
นายสันติ คุงดิน 
54
574600062
นางสาวสาวิณี นันตะวงศ์ 
55
574600063
นางสาวสิรินภา ลีลา 
56
574600064
นางสาวสุคลตา ชิวขุนทด 
57
574600065
นางสาวสุดธิดา อินยา 
58
574600066
นางสาวสุดารัตน์ ญาติพร้อม 
59
574600068
นางสาวสุธีรัตน์ วันเมืองเก่า 
60
574600069
นางสาวสุพัตรา พวงเกตุ 
61
574600070
นางสาวสุภาวดี แก้วพรรณา 
62
574600072
นางสาวเสาวลักษณ์ บัวทิพย์ 
63
574600073
นางสาวโสภนา อุปภักดี 
64
574600074
นายอภิสิทธิ์ โพเทพา 
65
574600075
นางสาวอรวรรณ เหล่าเกิด 
66
574600076
นางสาวอรอนงค์ สลิดกุล 
67
574600077
นางสาวอังคณา โพธิ์ศรี 
68
574600078
นายอัษฏา กงชัยภูมิ 
69
574600079
นายอัษฎาวุธ ศรีพานิช 
70
574600080
นางสาวอาภรณ์ เสาว์มนตรี 
71
574600081
นางสาวอุทุมพร ชาติทอง 
72
574600082
นางสาวอุไรวรรณ นาหนองขาม 
73
574600083
นางสาวกมลชนก เมืองจวง 
74
574600084
นางสาวกัญญารัตน์ สุโพธิ์ 
75
574600085
นางสาวพัชรียา ด่านขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
76
574600086
นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยโย 
77
574600087
นางสาวสุปราณี โพนธาตุ 
78
574600088
นางสาวนภวรรณ เปรมอำพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................