มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571702101
นายกฤษนัณจ์ แพงด้วง 
2
571702105
นางสาวณัฌฒญา นาจำเริญ 
3
571702108
นายธนวัฒน์ ไชยสอ 
4
571702109
นายธนวัฒน์ ลาดบัวขาว 
5
571702110
นายประดลเดช สาศรีเมือง 
6
571702111
นายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก 
7
571702112
นายพงษ์ศักดิ์ สมอาจ 
8
571702113
นางสาวพรนภา เทียวสูงเนิน 
9
571702115
นายภานุวัฒน์ ขันอาษา 
10
571702117
นายวรัญญู แสงสีดา 
11
571702118
นายวุฒิไกร สำราญ 
12
571702119
นายส่งเสริม ศิริจันทร์ 
13
571702120
นายสราวุฒิ โทอึ้น 
14
571702121
นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา 
15
571702123
นายแสนภูมิ สังกะสี 
16
571702125
นายเฉลิมเกียรติ เขื่องสถุ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................