มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571702101
นายกฤษนัณจ์ แพงด้วง 
2
571702105
นางสาวณัฌฒญา นาจำเริญ 
3
571702110
นายประดลเดช สาศรีเมือง 
4
571702111
นายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก 
5
571702112
นายพงษ์ศักดิ์ สมอาจ 
6
571702113
นางสาวพรนภา เทียวสูงเนิน 
7
571702115
นายภานุวัฒน์ ขันอาษา 
8
571702117
นายวรัญญู แสงสีดา 
9
571702119
นายส่งเสริม ศิริจันทร์ 
10
571702120
นายสราวุฒิ โทอึ้น 
11
571702121
นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา 
12
571702125
นายเฉลิมเกียรติ เขื่องสถุ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................