มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571303101
นางสาวกมลวรรณ์ สุขราษฎร์ 
2
571303102
นางสาวกัญญาณัฐ ปะละติ 
3
571303103
นายกิตติศักดิ์ แย้มจัตุรัส 
4
571303105
นายเฉลิมเกียรติ ยะงาม 
5
571303107
นายชัยณรงค์ ผลไม้ 
6
571303108
นายชัยยันต์ ชะนะเพีย 
7
571303110
นายณัฐวุฒิ มะณีวรรณ 
8
571303112
นายธนากร บุญครอบ 
9
571303113
นายธนาวัฒน์ พรมมา 
10
571303114
นายธันวา เสนานิคม 
11
571303115
นางสาวธิดารัตน์ ศรีษะใบ 
12
571303116
นางสาวนรรัตน์ คำจำปา 
13
571303117
นางสาวประภาพร นิลสมัคร 
14
571303118
นางสาวปริญญา แฝดวิลัย 
15
571303119
นายปรีชา พวงแก้ว 
16
571303120
นางสาวปรียานุช แสงนาฝาย 
17
571303121
นายพงศกร เทพวงค์ 
18
571303122
นายพงศกร พิทักษ์ชาติ 
19
571303123
นางสาวพรธิชา คำศรีระภาพ 
20
571303126
นายพุฒิพงศ์ สิทธิวงศ์ 
21
571303128
นายภูเบศ ชมพุทธ์ 
22
571303129
นายภูริทัต เพชรน่วม 
23
571303130
นายมนตรี แซ่ตั้ง 
24
571303131
นายมนัสวี โคกศรีนอก 
25
571303133
นางสาววรางคณา คงคาใส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
571303134
นางสาววศินี พลธรรม 
27
571303135
นางสาววิชุดา โตนน้ำขาว 
28
571303136
นายศรายุทธ สนิทไทย 
29
571303138
นางสาวศิริวิภา กำเนิดจอก 
30
571303139
นายสมบูรณ์ ยอดแย้ม 
31
571303140
นายสังคม หงษ์รัตน์ 
32
571303142
นายอภิชาติ รักษาชาติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................