มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571601105
นางสาวจารุณี เกิดผล 
2
571601107
นางสาวชานิดา บุญกุล 
3
571601116
นายบรรชา แบ่งคอนสาร 
4
571601119
นางสาวยุภาพร คำป้อม 
5
571601120
นางสาววชิรา ปัสสา 
6
571601121
นายวรากร โคสอน 
7
571601123
นางสาววิภาพร โพยนอก 
8
571601126
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สามารถ 
9
571601128
นางสาวสถาพร กงชัยภูมิ 
10
571601133
นางสาวหนึ่งวิมล ตู้คำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................