มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571601107
นางสาวชานิดา บุญกุล 
2
571601116
นายบรรชา แบ่งคอนสาร 
3
571601120
นางสาววชิรา ปัสสา 
4
571601123
นางสาววิภาพร โพยนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................