มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571601101
นายกฤษฎา ชาลีรินทร์ 
2
571601104
นางสาวจันทร์พาสม รบไพรี 
3
571601105
นางสาวจารุณี เกิดผล 
4
571601106
นายจิตรคุปต์ พิไลพันธ์ 
5
571601107
นางสาวชานิดา บุญกุล 
6
571601108
นายเทพนิมิต พัดพาน 
7
571601111
นางสาวธีรดา มาดกาด 
8
571601113
นายนวพล สีมาวงษ์ 
9
571601116
นายบรรชา แบ่งคอนสาร 
10
571601118
นายพงษ์สุวรรณ หล่าซิว 
11
571601119
นางสาวยุภาพร คำป้อม 
12
571601120
นางสาววชิรา ปัสสา 
13
571601121
นายวรากร โคสอน 
14
571601123
นางสาววิภาพร โพยนอก 
15
571601125
นายศักดา หาสียา 
16
571601126
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สามารถ 
17
571601128
นางสาวสถาพร กงชัยภูมิ 
18
571601133
นางสาวหนึ่งวิมล ตู้คำ 
19
571601135
นางสาวอริสรา สัญจรโคกสูง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................