มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571503101
นางสาวกชกร ศรีโยธา 
2
571503102
นางสาวกุลธิดา ศรีซุย 
3
571503103
นายจิตริน สามารถกุล 
4
571503105
นางสาวชฎาภรณ์ ราชคง 
5
571503106
นางสาวชิโนรส หิรัญเขว้า 
6
571503108
นายธนพล สุขอนันต์ 
7
571503109
นายธันวา มิตนอก 
8
571503110
นางสาวนริศรา ครองเคหา 
9
571503111
นางสาวนันทวัน เซ็นเมืองปัก 
10
571503112
นางสาวปนิดา ศรีวิพัฒน์ 
11
571503113
นางสาวเปรมวดี มารอด 
12
571503114
นายพจนารถ หอมสันเทียะ 
13
571503115
นายภัคพงษ์ วรรณศิลป์ 
14
571503116
นายยศกร อ่อนจันทร์ 
15
571503117
นางสาววรรณศิริพร เฮียงโฮม 
16
571503118
นายวิทวัส จันเสนา 
17
571503119
นายศิริชัย ธูปประสม 
18
571503120
นายสยามชาย เนื้อทอง 
19
571503121
นางสาวสุชัญญา เทียมจัตุรัส 
20
571503124
นายอภิสิทธิ์ โอฬารรัศมี 
21
571503125
นายอาวิทธิ์ แก้วสันเทียะ 
22
571503126
นายกรกช คำเรืองศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................