มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571503201
นางสาวกนกวรรณ ขันชัยภูมิ 
2
571503202
นายกู้เกียรติ แกดสันเทียะ 
3
571503203
นางสาวจิราภรณ์ น้อยวิเศษ 
4
571503204
นายเจษฎา ศรีด้วง 
5
571503205
นางสาวชนัมพร ทรงศิริ 
6
571503206
นางสาวนารีทิพย์ อาจไพวัลย์ 
7
571503208
นางสาวธนาภา ผดุงทรง 
8
571503209
นายทินโชติ ปานแสง 
9
571503210
นางสาวนริศรา เถาว์ทิพย์ 
10
571503211
นางสาวนันทิญา แพนไธสง 
11
571503212
นางสาวประดิพัทธ์ แซ่ลิ้ม 
12
571503215
นายมนัสวิน สิงห์ลี 
13
571503217
นายวัชระ สุขทะเล 
14
571503218
นางสาววิภาดา สุทธิอำนวยกูล 
15
571503219
นางสาวศิริลักษณ์ สู้ศึก 
16
571503220
นางสาวสิริกานต์ ภูมิเขตต์ 
17
571503221
นางสาวสุชาดา ชาวิชัย 
18
571503222
นางสาวสุรีรัตน์ แสงส่อง 
19
571503223
นายสุวิทย์ ยิ่งหาญ 
20
571503224
นางสาวอมราวดี สีหาราช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................