มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571503301
นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์ทวีธร 
2
571503302
นายจักรกฤษณ์ บรรดาศักดิ์ 
3
571503303
นางสาวจุฑามาศ พันธ์งาม 
4
571503304
นายเจษฎา หาญนอก 
5
571503305
นางสาวชาริณี มณีวงษ์ 
6
571503306
นางสาวณัฐชยา โชคบำรุง 
7
571503309
นางสาวนภา ฝาชัยภูมิ 
8
571503310
นางสาวนัฐติยา เนียมชัยภูมิ 
9
571503311
นางสาวนิตยา พันมาลี 
10
571503312
นายปิยวัฒน์ ประดับวงศ์ 
11
571503313
นายพงษ์อิสรา สีลา 
12
571503314
นางสาวแพรวพรรณ ศรีโยธา 
13
571503315
นายมนูญ พลมณี 
14
571503316
นางสาววรรณนิศา ชัยมาโย 
15
571503317
นายวายุ เกศกาญจน์ 
16
571503318
นายศราวุฒิ ทัพกลาง 
17
571503319
นางสาวสกาวเดือน คำควร 
18
571503320
นางสาวสิริยากร สุทธิอำนวยกูล 
19
571503321
นายสุทธิพงศ์ ชาญเขว้า 
20
571503324
นางสาวอรนิภา ยอดดี 
21
571503326
นายชาญยุทธ กัทลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................