มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571504201
นายเนติพงษ์ ประโพศรี 
2
571504202
นายภรัณยู อินสิม 
3
571504203
นายมนัสชัย ชาวงษ์ 
4
571504204
นางสาวมัชติชา ไพศาลธรรม 
5
571504206
นายลิขิต ฝาชัยภูมิ 
6
571504211
นายวันเฉลิม หล้าโนนตุ่น 
7
571504213
นางสาววิชุดา ประดับบุตร 
8
571504215
นายวิศรุต สุสมบูรณ์ 
9
571504216
นางสาววีรยา บานศิริ 
10
571504218
นายศักดิ์สิทธิ์ ทองแสง 
11
571504219
นายศุภชัย สมดี 
12
571504220
นายสมชาติ ปุ้งโพธิ์ 
13
571504224
นายเสรี เพชรจันทึก 
14
571504225
นายอดิเทพ เพียรักษา 
15
571504226
นายอนุชา จันทาทร 
16
571504230
นางสาวอริยา สนิทไทย 
17
571504231
นางสาวอุไรวรรณ ระวิพันธ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................