มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571506102
นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์ 
2
571506104
นางสาวดาริกา สมภา 
3
571506106
นางสาวมุทิตา คบบัณฑิตย์ 
4
571506122
นางสาวอรอนงค์ โม่งปราณีต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................