มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571506101
นางสาวกนกวรรณ เงาชัยภูมิ 
2
571506102
นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์ 
3
571506103
นางสาวณัฐชิมากรณ์ หนูส่ง 
4
571506104
นางสาวดาริกา สมภา 
5
571506105
นางสาวปริฉัตร ราชชมภู 
6
571506106
นางสาวมุฑิตา คบบัณฑิตย์ 
7
571506107
นางสาววรัญญา ชัยมีแรง 
8
571506108
นางสาวสกุลทรัพย์ งวดชัย 
9
571506109
นางสาวสุกัญญา มงคลชัย 
10
571506110
นางสาวสุริยาพร สิงห์โนนเชือก 
11
571506111
นางสาวอรพิน ปลื้มมะรัง 
12
571506112
นางสาวกรรณิการ์ แตงสูงเนิน 
13
571506113
นางสาวจามจุรี สุ่มมาตร 
14
571506114
นางสาวณัฐธิดา พิไลพันธ์ 
15
571506115
นางสาวทิพย์สุดา การรัศมี 
16
571506116
นางสาวปรียานุช พินิจลึก 
17
571506117
นายยุทธนา กำลา 
18
571506120
นางสาวสุปาณี ฉายเพชร 
19
571506121
นางสาวเสาวลักษณ์ อิ่มบุญสุ 
20
571506122
นางสาวอรอนงค์ โม่งปราณีต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................