มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571506201
นางสาวกฤตยาณี ปึนขุนทด 
2
571506202
นางสาวจิดาภา เบียดขุนทด 
3
571506203
นางสาวณัฐธิดา แสนเรียน 
4
571506204
นางสาวทิพวรรณ ศรอินทร์ 
5
571506205
นางสาวพิชา พลมาตย์ 
6
571506206
นางสาวรังสิยา ปัญญาดิษฐ์ 
7
571506207
นางสาววิภาวดี โกฏิรักษ์ 
8
571506210
นางสาวหทัยรัตน์ โนนโพธิ์ 
9
571506211
นางสาวอัญชนา พิลาดี 
10
571506212
นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุข 
11
571506213
นางสาวจิระประภา บุปะโท 
12
571506215
นางสาวธณกนก สิงห์ดา 
13
571506216
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท 
14
571506217
นางสาวรุ่งทิวา ศรีโย 
15
571506218
นางสาววิรากานต์ ชุมหิน 
16
571506219
นายสิทธิพล โพธิ์สุวรรณรัตน์ 
17
571506220
นางสาวสุภัสสรา พุทธวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................