มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571506301
นายเกียรติศักดิ์ สุขยา 
2
571506302
นางสาวจิราภรณ์ อินทรสอน 
3
571506303
นางสาวดรุณี กล้าศึก 
4
571506304
นางสาวนัดดา กุดหอม 
5
571506306
นางสาวเกตุชฎาภรณ์ โคตรสมบัติ 
6
571506307
นางสาวศิริวรรณ โลนุช 
7
571506308
นางสาวสิราวรรณ ชำนาญ 
8
571506310
นางสาวอนุศรา แก้ววิจิตร 
9
571506311
นางสาวอุษาวดี มากกรัด 
10
571506312
นางสาวขนิษฐา ทับทิมใส 
11
571506313
นางสาวจุฑาทิพย์ หาญเวช 
12
571506314
นางสาวดวงแก้ว บุบผานัง 
13
571506315
นางสาวนิรันตรี ปิ่นนาค 
14
571506316
นายภีม ภวภูตานนท์ 
15
571506317
นางสาวรุ่งนภา ศรีโลเลี้ยว 
16
571506318
นายศุภกฤต บทนอก 
17
571506319
นายสิริกร เศษวิกา 
18
571506320
นางสาวสุภารัตน์ ประดับวงษ์ 
19
571506321
นางสาวอมรรัตน์ พรมแสง 
20
571506322
นายเอกพงษ์ นิลใหม่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................