มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571507101
นางสาวกฤษณา โพธิ์นอก 
2
571507102
นางสาวกัญญา ช่วยพันธ์ 
3
571507103
นางสาวกาญนา ครองยุทธ 
4
571507104
นางสาวกิ่งแก้ว คุ้มโพธิ์น้อย 
5
571507105
นายกิตติพร สวัสดิ์ไทย 
6
571507106
นางสาวเกษราภรณ์ เอี่ยมพรม 
7
571507107
นายคมกริช ชนะหาญ 
8
571507108
นางสาวจุรีรัตน์ คะชะเสน 
9
571507111
นางสาวทิพย์ธิดา กลิ่นศรีสุข 
10
571507112
นายธวัฒน์ชัย พรมเทพ 
11
571507113
นายบรรหาร จันเต 
12
571507116
นางสาวประภารัตน์ พลจันทึก 
13
571507117
นางสาวพูนทรัพย์ สุดชาดี 
14
571507118
นางสาวภาวดี จอดนอก 
15
571507119
นางสาวมินตรา นิลบรรจง 
16
571507121
นางสาววาสนา หวังปรุงกลาง 
17
571507122
นางสาวศันสนีย์ อาจกล้า 
18
571507123
นางสาวศิรินภา เสทียนรัมย์ 
19
571507124
นางสาวศุภาวรรณ ปลัดศรีช่วย 
20
571507125
นางสาวสุคนธา แสงหงษ์ 
21
571507126
นางสาวสุพัตรา พิเศษศรี 
22
571507127
นางสาวอมรรัตน์ มะเลิศ 
23
571507128
นางสาวอรทัย ชูมะณี 
24
571507129
นางสาวอรสา กองแก้ว 
25
571507130
นางสาวอุษณีย์ ดีโนนโพธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................